Mobbning

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan och ingen ska bli kränkt i skolan. Skolan har skyldighet enligt lag att se till att du inte blir kränkt i skolan, vare sig av elever eller lärare och annan personal. De har även skyldighet att utreda om du blir kränkt på nätet kopplat till din skola, t ex av klasskamrater eller andra på skolan.
 
Vad innebär mobbning?
Med mobbning menas upprepade kränkningar mot en person under en längre tid. Det finns många olika sorters mobbning – fysisk, psykisk eller verbal (med ord). Vanligast är verbal mobbning vilket till exempel kan handla om elaka kommentarer. Mobbning skapar stort lidande för den som utsätts, och lidandet kan sitta kvar många år efter det hänt. Här kan du läsa mer om mobbning (Mind.se)
Frågor och svar om mobbning (Friends.se)
 
Hjälp jag blir mobbad! Vad ska jag göra? (Läs mer på Umo.se)
Anmäl till din skola om du blir mobbad: lärare, elevhälsan eller rektor.
Får du inte hjälp av skolan kan du anmäla till 
Barn- och elevombudet, Telefon: 08 - 586 080 00 E-post BEO: beo@skolinspektionen.se

Vad säger lagen?
Skolan är skyldiga att ha en plan för vad de ska göra om någon utsätts för mobbning. De måste även följa diskrimineringslagstiftningen, vilket betyder att ingen får behandla dig sämre på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.
Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Till startsidan